Ogólne warunki handlowe firmy 4CARE GmbH dla odbiorców końcowych

Ogólne warunki handlowe firmy 4CARE GmbH dla odbiorców końcowych


(Dla użytkowników komercyjnych obowiązują inne warunki)

§ 1 Informacje ogólne i zakres obowiązywania

1.1 W relacjach handlowych obowiązują wyłącznie podane niżej Ogólne Warunki Handlowe w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia. Stanowią one część umowy tylko wtedy, gdy zostały w niej skutecznie uwzględnione.


1.2 Odmienne, sprzeczne lub dodatkowe Ogólne Warunki nie stanowią części umowy nawet mimo zaznajomienia się z nimi chyba, że zgodzimy się na ich obowiązywanie jednoznacznie w formie pisemnej.


1.3 Konsumentami (odbiorcami końcowymi) w rozumieniu tych warunków handlowych są osoby fizyczne, z którymi wchodzimy w relacje biznesowe, bez opcji przypisania tym podmiotom działalności komercyjnej lub innej niezależnej, działalności zawodowej.

§2 Zawarcie umowy

2.1 Nasze oferty nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian w granicach rozsądku.

2.2 Poprzez zamówienie towaru konsument oświadcza w sposób wiążący, że chce nabyć zamówiony towar. Zgodnie z definicją zamówienie staje się wiążące, po wprowadzeniu wymaganych danych i zakończeniu procesu zamówienia online poprzez kliknięcie przycisku « Wyślij zamówienie ».

2.3 Konsument musi mieć ukończone co najmniej 16 lat, aby móc zamówić u nas towar. W razie wątpliwości konsument musi potwierdzić swój wiek.

2.4 Po otrzymaniu zamówienia jesteśmy uprawnieni do przyjęcia zawartej w nim oferty. Akceptacja może odbyć się albo na piśmie albo być zrealizowana przez dostarczenie towaru do klienta.

2.5 Jeżeli konsument zamawia towary w formie elektronicznej, natychmiast potwierdzimy otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zawiera szczegóły zamówienia. Nie stanowi ono wiążącego przyjęcia zamówienia, ale stanowi informację, że zamówienie zostało otrzymane. Może być ono jednak połączone z oświadczeniem przyjęcia zamówienia (do realizacji) Nie później niż w chwili dostawy konsument otrzyma informacje o kliencie, które można wydrukować (dla własnej dokumentacji).

2.6 Jeżeli konsument zamawia towary drogą elektroniczną, umowa zostanie zapisane przez nas i na żądanie - zostanie wysłana konsumentowi wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami za pośrednictwem poczty elektronicznej - nawet po rozwiązaniu umowy.

2.7 Realizacja zamówienia rozpoczyna się z momentem umieszczenia artykułu w koszyku, wpisania swojego adresu wysyłkowego i danych dotyczących płatności, podania adresu e-mail, dzięki czemu możemy poinformować Konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy, po potwierdzeniu na stronie kontrolnej poprawności danych i zakończeniu procedury kliknięciem na przycisk „Wyślij zamówienie".

2.8 Nawet gesty dobrej woli wykonywane przez nas wielokrotnie nie mogą przyszłości stanowić w przyszłości podstawy do roszczeń.

2.9 Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim.

§ 3 Zastrzeżenie prawa własności

3.1 W przypadku umów z konsumentami, zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu całkowitej zapłaty. Konsument jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z towarami.

3.2 Jesteśmy uprawnieni, w razie naruszenia umowy przez konsumenta, zwłaszcza w przypadku niedotrzymania lub naruszenia obowiązku o którym mowa w ustępie 1 do odstąpienia od umowy i odzyskania towaru.

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy

4.1 Konsument ma prawo anulować umowę w ciągu dwóch tygodni, o ile pouczenie niniejsze miało miejsce po zawarciu umowy, oraz w terminie jednego miesiąca bez podania przyczyny w formie pisemnej (np. list, faks, e-mail) lub - jeżeli towary zostaną dostarczone przed upływem terminu - przez odesłanie towaru. Termin liczony jest od daty otrzymania niniejszego pouczenia w formie pisemnej, ale nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę (w przypadku powtarzających się dostaw towarów podobnych, nie przed otrzymaniem pierwszej dostawy częściowej), a także nie wypełnieniem naszych zobowiązań informacyjnych wynikających z artykułu 246, § 2, w nawiązaniu do § 1. punkt 1, 2 EGBGB (rozporządzenia wprowadzającego do niemieckiego kodeksu cywilnego), jak również naszych obowiązków wynikających z § 312g ust. 1 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) w związku z art. 246 § 3 EGBGB (rozporządzenia wprowadzającego do niemieckiego kodeksu cywilnego). Dla wywiązania się z terminu odstąpienia od umowy wystarcza terminowe odesłanie jej wypowiedzenia lub przedmiotu umowy.

Wypowiedzenie należy przesłać na adres:

4CARE GmbH
Fraunhoferstr. 17
D-24118 Kiel

NIEMCY/GERMANY

Telefaks (+ 49) 431/88 11 66
e-mail: tchibo@lensbest.pl
Internet: http://www.lensbest.de

4.2 W przypadku skutecznego wypowiedzenia istnieje obowiązek zwrotu wzajemnie otrzymanych świadczeń i innych korzyści (np. odsetek). W sytuacji, gdy konsument nie może zwrócić otrzymanych korzyści (np. korzyści z używania), albo może je zwrócić lecz tylko w pogorszonym stanie lub w części, wówczas jest on zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Za pogorszenie stanu danego przedmiotu oraz pobrane korzyści, należy wypłacić odszkodowanie tylko wtedy, gdy korzyści lub pogorszenie stanu wynikają z zajmowania się sprawą, który wykracza poza sprawdzenie właściwości i sposobu funkcjonowania. Termin „sprawdzanie właściwości i sposobu funkcjonowania” oznacza sprawdzenie i wypróbowanie określonego towaru, w sposób możliwy oraz praktykowany w transakcjach sklepowych.

Jeśli odwołanie do obowiązku rekompensaty wartości zgodnie z § 357 ust. 3 zdanie 1 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) nie nastąpi najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie pisemnej, wówczas nie powstaje obowiązek rekompensaty wartości z tytułu pogorszenia stanu towaru spowodowanego użytkowaniem zgodnym z przeznaczeniem; Rekompensatę z tytułu uzyskanych korzyści Konsument musi uiścić tylko wtedy, gdy użyje produktu w sposób wykraczający poza badanie właściwości i sposobu funkcjonowania. Termin „badanie właściwości i sposobu funkcjonowania” odnosi się do testów i wypróbowywania poszczególnych towarów, podobnie jak jest to zwyczajowo przyjęte w naszych sklepach.

Przedmioty przystosowane do przesyłania paczkami powinny być odsyłane na nasze ryzyko. W sytuacji, gdy parametry dostarczonego towaru odpowiadają parametrom towaru zamówionego oraz gdy cena przedmiotu, który ma zostać zwrócony przekracza 200 PLN, lub w sytuacji, gdy cena jest wyższa, a w chwili rezygnacji nie Konsument nie dokona uzgodnionej w umowie płatności lub jej części wówczas musi ponieść zwyczajowe koszty odesłania towaru. W innym przypadku Konsument odsyła towar bezpłatnie. Obowiązek zwrotu środków musi zostać zrealizowany w ciągu 30 dni. Okres ten rozpoczyna się dla Konsumenta w momencie złożenia oświadczenia o zamiarze zwrotu przedmiotu, natomiast dla nas w dniu jego otrzymania.

4.3 Koniec pouczenia o możliwości wypowiedzenia.

Koniec pouczenia o możliwości wypowiedzenia

4.4 Zwrot musi zostać zaadresowany wyłącznie do siedziby 4CARE AG.

4CARE GmbH
Fraunhoferstr. 17
D-24118 Kiel
Niemcy/Germany

4.5 Prawo rezygnacji nie istnieje w przypadku dostawy towarów, które są produkowane według specyfikacji konsumenta, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta, które z uwagi na swoją naturę nie nadają się do zwrotu, bądź które szybko się psują, lub których termin ważności (przydatności) minął. Otwarte już opakowanie lub noszone już soczewki kontaktowe nie mogą zostać przyjęte z powrotem ze względów higienicznych. Z uwagi na fakt, że nasze okulary korekcyjne wykonane są wg specyfikacji Klienta i dostosowane do jego potrzeb, prawo rezygnacji w przypadku okularów korekcyjnych jest również wykluczone.

§ 5 Koszty odwołania

5.1 Konsument ponosi standardowe koszty wysyłki zwrotnej w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli dostarczone towary odpowiadają specyfikacji zamówienia oraz jeśli cena rzeczy, która ma zostać zwrócona nie jest wyższa niż 200 PLN lub, w sytuacji, gdy cena jest wyższa, w chwili rezygnacji nie dokonał płatności w całości lub w części.

5.2 W innym przypadku odesłanie towaru po wypowiedzeniu umowy następuje bezpłatnie.

§ 6 Płatność

6.1 Nasze ceny zawierają ustawowy podatek VAT. Podatek VAT jest naliczany zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawnymi i stawkami podatkowymi niemieckiego podatku VAT. Możliwe błędy i przeoczenia. Wszystkie podane koszty takie jak koszty frachtu, koszty opakowania i ubezpieczenia przewozowego odnoszą się do dostaw z Republiki Federalnej Niemiec do Polski. Dostawy do innych krajów - z wyjątkiem Polski - wymagają w odniesieniu do wszystkich kosztów oddzielnego porozumienia, a odrębna umowa powinna w takich przypadkach stanowić precedensowy warunek dla zawarcia umowy. Pragniemy podkreślić, że w przypadku dostaw do innych krajów mogą być naliczane dodatkowe opłaty celne.

6.2 Konsument może dokonać płatności kartą kredytową oraz poprzez system PayPal. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia konsumentowi akceptacji indywidualnych form płatności. Dotyczy to szczególnie transakcji realizowanych po raz pierwszy, w odniesieniu do firm i konsumentów, których ocena wiarygodności kredytowej nie została przeprowadzona.

6.3 Konsument ma prawo do odszkodowania tylko wtedy, gdy jego roszczenia mają podstawy prawne lub są bezsporne. Konsument może skorzystać z prawa zatrzymania towaru tylko wówczas, jeżeli jego roszczenie opiera na tym samym stosunku prawnym.

6.4 W przypadku dostaw za terminową płatność uważa się wpływ środków pieniężnych w uzgodnionym terminie. Jeżeli ten okres zostanie przekroczony, kupujący zalega z zapłatą, co zasadniczo powoduje naliczenie w tym przypadku opłat za monit. W przypadku konieczności wystawienia obciążeń zwrotnych, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia kwoty do 200 PLN tytułem dodatkowych kosztów. Jeśli uprawnione dochodzenie należności także w postępowaniu upominawczym nie przyniesie skutku, wówczas następuje przekazanie zaległych należności, wraz z opłatami za monity do egzekucji naszej firmie windykacyjnej. Powstałe z tego tytułu dodatkowe koszty obciążają dłużnika.

§ 7 Wysyłki i terminy dostaw

7.1 Informacje na temat terminu dostawy nie są wiążące, chyba że wyraźnie uzgodniono konkretną datę dostawy. Jeżeli dostawa nie jest możliwa z powodów, za które nie jesteśmy odpowiedzialni, wówczas, zgłoszenie do odbioru (udostępnienie) towarów, w połączeniu z poinformowaniem o tym konsumenta uważa się za wywiązanie się z postanowień umowy. Sytuacje wystąpienia siły wyższej takie jak akty przemocy, zakłócenia w ruchu bądź funkcjonowaniu, strajki, braki surowców i sytuacje o podobnym charakterze prowadzą do rozsądnego przedłużenia okresu dostawy, pod warunkiem, że nie jesteśmy odpowiedzialni za daną sytuację. Zalegamy z dostawą dopiero wówczas, gdy kolejny, wyznaczony przez konsumenta na piśmie termin dostawy zostanie przekroczony o co najmniej 14 dni, a my jesteśmy odpowiedzialni za dalsze opóźnienia.

7.2 Jeżeli nastąpią opóźnienia w dostawach poinformujemy o nich bezzwłocznie Klienta.

§ 8 Gwarancja

8.1 Konsument ma wybór co do tego, czy wykonanie późniejsze ma odbyć się poprzez naprawę czy wymianę. Jednak mamy prawo odmówić realizacji dodatkowej, jeśli jest ona możliwe do wykonania tylko przy nieproporcjonalnie wyższych kosztach a inny rodzaj wykonania późniejszego nie spowoduje istotnych niedogodności dla konsumenta.

8.2 Jeżeli późniejsze dodatkowa realizacja nie powiedzie się, konsument ma prawo, kierując się własnym wyborem do domagania się obniżenia ceny zakupu (redukcja) lub unieważnienia umowy (wycofanie). W przypadku drobnych naruszeń umowy, zwłaszcza jedynie z niewielkimi usterkami, konsument nie ma jednak prawa odstąpienia od umowy.

8.3 Jeżeli konsument z powodu zdecyduje się na zakup zachęcony nieprawdziwymi informacjami podanymi przez producenta, wówczas spoczywa na nim ciężar udowodnienia powodów swojej decyzji zakupu. W odniesieniu do towarów używanych na konsumencie spoczywa ciężar udowodnienia wadliwości towaru.

8.4 Jeżeli konsument z powodu wady prawnej lub materiałowej, po kolejnej nieudanej realizacji dodatkowej, wybierze odstąpienie od umowy, nie będzie wówczas uprawniony do żądania odszkodowania za wady.

8.5 Jeżeli konsument wybierze po nieudanej naprawie szkody, rekompensatę, towary pozostają u konsumenta, o ile jest to uzasadnione. Odszkodowanie ogranicza się do różnicy między ceną zakupu a wartością wadliwego przedmiotu. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli spowodowałoby naruszenie umowy.

§ 9 Ograniczenie odpowiedzialności

9.1 W przypadku nieznacznego niedbalstwa nasza odpowiedzialność ogranicza się do szkód przeciętnych, adekwatnych do rodzaju towarów, przewidywalny, typowych i bezpośrednich. Dotyczy to również nieznacznych zaniedbań obowiązków przez naszych przedstawicieli prawnych lub agentów.

9.2 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do roszczeń konsumenta z tytułu odpowiedzialności za produkt. Ponadto ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do uszczerbków na zdrowiu lub utraty życia, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

9.3 Roszczenia konsumenta z powodu wady wygasają po upływie roku od daty dostawy towarów. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli możemy zostać oskarżeni o rażące niedbalstwo lub działania umyślne, a także w przypadku obrażeń ciała, uszczerbków na zdrowiu lub utraty życia.

§ 10 Gwarancja zwrotu pieniędzy

10.1 Obok ustawowych praw do świadczenia gwarancyjnego, rekompensaty szkód i anulowania zamówienia, oferujemy konsumentowi „gwarancję zwrotu pieniędzy”. Gwarancja ta jest ograniczona do soczewek kontaktowych oraz produktów do pielęgnacji, każdorazowo marki Lenscare, a także okularów marki Lennox eyewear (dalej zwanych: produktem).

10.2 Gwarancja jest ważna tylko przez okres 4 tygodni od dostawy produktów objętych gwarancja. W tym czasie konsument ma możliwość jednokrotnego zwrotu produktu przy jednoczesnym zwrocie ceny zakupu. Gwarancja obejmuje także produkty używane.

10.3 Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy produkty zwrócone zostaną w oryginalnym opakowaniu, w którym zostały dostarczone do konsumenta. Jeśli konsument zdecyduje się na zwrot towarów o łącznej wartości do 200 PLN jest zobligowany do poniesienia kosztów ich odesłania. Jeśli wartość zwróconych towarów przekracza 200 PLN, wówczas konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu. Zwrot musi zostać zaadresowany wyłącznie do siedzib.

4CARE GmbH
Fraunhoferstr. 17
D-24118 Kiel

Niemcy/Germany

10.4 Z tytułu gwarancji nie ponosi się żadnych dodatkowych kosztów.

10.5 Z zakresu gwarancji wyłączone są toroidalne i wieloogniskowe oraz sztywne (twarde) soczewki kontaktowe, produkty wykonane na specjalne zamówienie, takie których nie posiadamy w stałej ofercie i zostały zamówione u producenta na specjalne zamówienie.

10.6 Ustawowe prawa konsumenta pozostają nienaruszone przez zapisy tej gwarancji.

Ochrona danych

§ 11 Ochrona danych

11.1 Jesteśmy uprawnieni do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych konsumentów pozyskanych w trakcie i w związku z relacjami biznesowymi w zakresie prawa o ochronie danych osobowych. Ponadto, dane adresowe i informacje o zamówieniach gromadzone są dla własnych i cudzych potrzeb marketingowych, są przetwarzane i przekazywane osobom trzecim. W trakcie przetwarzania danych uwzględniane są prawa konsumenta wynikające z przepisów ustawowych. Konsument jest uprawniony do odwołania zgody na wykorzystywanie, przetwarzanie lub przekazywanie swoich danych w celach marketingowych w dowolnym momencie, powiadamiając o tym 4CARE AG lub wycofując swoją zgodę. Po otrzymaniu sprzeciwu lub wycofania zgody nie użyjemy tych danych do celów marketingowych i nie będziemy ich przetwarzać i / lub nie będziemy udostępniać Państwa danych do celów marketingowych

11.2 Oferujemy konsumentowi zapisanie i przechowywanie swoich danych osobowych na koncie chronionym hasłem, dzięki czemu nie trzeba będzie ponownie przy następnym zakupie wprowadzać danych osobowych. Dane będą automatycznie wprowadzane w formularzu zamówienia. W każdej chwili konsument ma możliwość ponownego usunięcia konta. Podczas następnej wizyty na naszej stronie internetowej, wystarczy jedynie przywołać swoje dane osobowe za pomocą uprawnienia dostępowego, które składa się z nazwy klienta i hasła wybranego przez użytkownika.

11.3 Używamy „trwałych” plików cookies. Pozostają one na komputerze konsumenta w celu ułatwienia zakupów, personalizacji i usług rejestracyjnych przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej. Pliki cookies mogą przykładowo zapamiętać to, co konsument wybrał do zakupu, podczas kontynuowania zakupów na naszej stronie internetowej i informowania się o naszych usługach. Ponadto, wystarczy jednokrotnie wprowadzić hasło na stronach internetowych dla których wymagana jest rejestracja. „Stałe” pliki cookies mogą zostać usunięte przez konsumenta ręcznie w dowolnym momencie.

11.4 My nadal będziemy wykorzystywać pliki cookie „związane z sesją”. One nie pozostają na komputerze konsumenta. Podczas opuszczania naszej strony następuje jednoczesne usunięcie tymczasowych plików cookie. Korzystając z zebranych informacji, możemy analizować wzorce wykorzystania i struktury użytkowania naszej strony internetowej. W ten sposób możemy zoptymalizować naszą stronę internetową poprzez poprawę treści lub personalizację i łatwiejsze użytkowanie.

11.5 Na naszej stronie przy wykorzystaniu tzw. „narzędzi monitorowania” zbierane są danych do celów marketingowych i optymalizacyjnych. W oparciu o zebrane dane pod pseudonimem zapisywane są anonimowe profile użytkowników. Konsument może w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość zgłosić swój sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania danych. Jako narzędzia śledzenia używamy na naszej stronie internetowej programu Etracker.

11.6 Bez wyraźnej zgody konsumenta, nie będziemy korzystać z „narzędzi monitorujących” do zbierania jego danych osobistych, nie będziemy przekazywać tych danych osobom trzecim oraz platformom marketingowym ani łączyć zebranych danych z danymi osobistymi konsumenta (imię i nazwisko, adres itp.).

11.7 Używamy Google AdWords ReMarketing. Szczegóły na temat sposobu jego funkcjonowania zawiera nasza polityka prywatności. Podmioty trzecie, w tym Google, włączają reklamy na witrynach w Internecie i korzystają z zapisanych plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt konsumenta na naszej stronie internetowej. Konsument może w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość zgłosić swój sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania danych Proszę przejść na stronę http://www.google.com/privacy_ads.html Alternatywnie, można wyłączyć wykorzystania plików cookie przez osoby trzecie, poprzez wywołanie stronyhttp://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

11.8 W celach ochrony małoletnich, wymagamy podania daty urodzenia. konsumenta

§ 12 Uwagi

12.1 Chcemy wyraźnie podkreślić, że konsumenci podczas noszenia soczewek kontaktowych powinni przynajmniej co 6 miesięcy poddawać się badaniu przez okulistę lub specjalistę od soczewek kontaktowych. Jeżeli konsument zmienił markę soczewek kontaktowych, powinien sprawdzić ich dopasowanie przez swojego lekarza okulistę lub specjalistę od soczewek kontaktowych Dla poznania ryzyka i skutków ubocznych korzystania z soczewek należy zasięgnąć porady okulisty lub specjalisty soczewek kontaktowych oraz czytać ulotki dołączone do opakowań produktu.

12.2 Konsument powinien jako użytkownik soczewek udawać się z nabytymi u nas soczewkami kontaktowymi regularnie (co 6 miesięcy) do kontroli u lekarza okulisty. Podana każdorazowo żywotność soczewek kontaktowych odnosi się do empirycznie przebadanego czasu noszenia. Tylko właściwa obsługa i konserwacja umożliwiają nieograniczony komfort używania soczewek kontaktowych.

Oznaczenie oferenta

§ 13 Oznaczenie oferenta

4CARE GmbH
Fraunhoferstr. 17
D-24118 Kiel

Republika Federalna Niemiec
kierownik: Bernd Behrens , Marco Siegmund
Sąd Rejonowy w Kilonii, HRB 13770 KI
NIP DE 282542723
Telefon 0-801-112373
(płatne 0,36 PLN za połączenie telefoniczne. Stawki za połączenia z sieci komórkowych mogą się różnić.)
Telefaks (+ 49) 431/88 11 66
e-mail: tchibo@lensbest.pl
URL: http://www.lensbest.de

4CARE GmbH jest certyfikowanym na obszarze całej Europy producentem urządzeń medycznych zgodnie z normą ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 + AC2007 i załącznikiem II dyrektywy 93/42/EWG.

§ 14 Postanowienia końcowe

14.1 Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem prawa handlowego ONZ.

14.2 Jeżeli nabywca jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub publicznego- prawnym funduszem specjalnym, wyłączną jurysdykcją dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby naszej firmy. To samo dotyczy przypadku, gdy konsument nie posiada ogólnej właściwości sądowej w Niemczech lub jego miejsce zamieszkania bądź zwykłe miejsce pobytu w czasie zaskarżania nie jest znane.

14.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy z konsumentem włącznie z niniejszymi warunkami, w całości lub w części, są lub staną się nieważne, ważność pozostałych postanowień nie pozostaje naruszona. To samo dotyczy sytuacji przypadku luki prawnej w umowie.