Regulamin Programu TchiboCard

1. Informacje wstępne

1.1. Program TchiboCard jest programem lojalnościowym (dalej ”Program TchiboCard”) prowadzonym przez Tchibo Warszawa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Fabryczna 5 (00-446 Warszawa), numer KRS: 0000019739, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 5210124030, kapitał zakładowy: 51 231 000 PLN (dalej „Tchibo”). W informacjach dla klientów Program TchiboCard może być nazywany także Klubem TchiboCard.

1.2. Program TchiboCard obowiązuje w sklepach Tchibo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Sklepy Tchibo”) oraz na stronie internetowej www.tchibo.pl (dalej „Sklep Internetowy”).

2. Uczestnictwo

2.1. W Programie TchiboCard mogą uczestniczyć tylko pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

2.2. Rejestracja i udział w Programie TchiboCard oraz karta TchiboCard są bezpłatne.

2.3. Przystąpić do Programu TchiboCard można poprzez:
a) wypełnienie i złożenie udostępnianego przez Tchibo formularza w Sklepie Tchibo lub
b) poprzez rejestrację w Sklepie Internetowym lub w aplikacji mobilnej Tchibo.

2.4. Przystępujący do Programu TchiboCard poprzez jeden ze sposobów, o których mowa w pkt 2.3., składa jednocześnie oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu.

2.5. W przypadku przystąpienia do Programu TchiboCard w Sklepie Tchibo, po zweryfikowaniu przez pracownika Sklepu Tchibo kompletności formularza, przystępujący otrzymuje w formie papierowej treść niniejszego regulaminu oraz inne informacje wymagane przepisami prawa, w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych i z tą chwilą staje się Uczestnikiem Programu TchiboCard.

2.6. W przypadku przystąpienia do Programu TchiboCard poprzez rejestrację w Sklepie Internetowym lub przez aplikację mobilną Tchibo, po automatycznym zweryfikowaniu kompletności danych rejestracyjnych, przystępujący otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość elektroniczną potwierdzającą rejestrację do Programu TchiboCard wraz z linkiem do niniejszego regulaminu i z tą chwilą staje się Uczestnikiem Programu TchiboCard.

2.7. Uczestnik, który przystąpił do Programu TchiboCard w Sklepie Tchibo, może następnie założyć konto Programu TchiboCard (dalej „Internetowe konto programu”) w Sklepie Internetowym lub w aplikacji mobilnej Tchibo i korzystać z Programu TchiboCard we wszystkich kanałach sprzedaży.

2.8. Przystąpienie do Programu TchiboCard poprzez jeden ze sposobów, o których mowa w pkt 2.3. daje prawo do wszystkich korzyści Programu TchiboCard zarówno w Sklepach Tchibo jak i w Sklepie Internetowym.

3. Karta TchiboCard i Internetowe konto programu

3.1. W przypadku przystąpienia do Programu TchiboCard w Sklepie Tchibo, Uczestnik bezpośrednio po przystąpieniu otrzymuje plastikową kartę Programu TchiboCard (dalej „Karta programu”), która umożliwia natychmiastowe korzystanie z Programu TchiboCard.

3.2. W przypadku przystąpienia do Programu TchiboCard przez rejestrację w Sklepie Internetowym lub aplikację mobilną Tchibo oraz w przypadku założenia Internetowego konta programu po wcześniejszym przystąpieniu do Programu TchiboCard w Sklepie Tchibo, Uczestnik może natychmiast rozpocząć korzystanie ze swojego Internetowego konta programu w ramach Programu TchiboCard.

3.3. Zalogowanie do Internetowego konta programu poprzez aplikację mobilną Tchibo umożliwia korzystanie z mobilnej karty TchiboCard (dalej „Karta mobilna”).

3.4. Karta programu i Karta mobilna umożliwiają zbieranie i wymienianie punktów Programu TchiboCard (dalej „Ziarna”) oraz korzystanie z Programu TchiboCard w Sklepach Tchibo.

4. Zbieranie i wykorzystywanie Ziaren

4.1. Za każdy 1 (jeden) zł wydany w Sklepach Tchibo lub w Sklepie internetowym Uczestnik otrzymuje 1 (jedno) Ziarno.

4.2. Stan Ziaren można sprawdzić w Sklepie Tchibo po okazaniu sprzedawcy Karty programu lub Karty mobilnej w aplikacji mobilnej Tchibo lub logując się do Internetowego konta programu w Sklepie Internetowym.

4.3. Zebrane Ziarna uprawniają Uczestnika do rabatów na produkty w Sklepach Tchibo oraz w Sklepie Internetowym. 1 Ziarno odpowiada 0,01 zł rabatu. Uczestnik może korzystać z rabatów po zebraniu 100 Ziaren. 100 Ziaren odpowiada 1 zł rabatu.

4.4. W przypadku uzbierania ilości Ziaren pokrywającej w całości cenę danego produktu/ów, Tchibo może oczekiwać symbolicznej opłaty w wysokości 0,01 zł.

4.5. Warunkiem naliczenia lub wykorzystania Ziaren podczas zakupów w Sklepach Tchibo jest okazanie sprzedawcy Karty programu lub Karty mobilnej.

4.6. Warunkiem naliczenia i wykorzystania Ziaren za zakupy w Sklepie Internetowym jest uprzednie założenie Internetowego konta programu oraz zalogowanie się na to konto podczas zakupu.

4.7. O wykorzystaniu Ziaren decyduje Uczestnik, informując o tym sprzedawcę w Sklepie Tchibo lub korzystając z dostępnej opcji podczas zakupu w Sklepie Internetowym.

4.8. Nie można skorzystać z wymiany Ziaren przy zakupie kart podarunkowych.

4.9. Tchibo nie wymienia Ziaren na gotówkę.

4.10. 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego tracą ważność Ziarna zebrane wcześniej niż 24 miesiące przed tą datą.

4.11. W przypadku zwrotów w Sklepach Tchibo, zwrot produktu zakupionego z wykorzystaniem Ziaren powoduje przywrócenie wykorzystanych Ziaren, a zwrot produktu zakupionego z naliczeniem Ziaren powoduje odjęcie naliczonych Ziaren po okazaniu sprzedawcy Karty programu lub Karty mobilnej. W przypadku zwrotu produktu/ów zakupionych w promocji, zasady zwrotów regulowane są odrębnie.

5. Obsługa Programu TchiboCard

5.1. Wszelkie zapytania lub reklamacje dotyczące Programu TchiboCard mogą być kierowane telefonicznie na numer infolinii 0 801 080 016 (z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora), drogą poczty elektronicznej na adres tchibocard@tchibo.pl lub przy pomocy formularza kontaktowego.

5.2. W przypadku utraty Karty programu, po zgłoszeniu przy pomocy danych kontaktowych wskazanych w pkt 5.1., Uczestnik może otrzymać nieodpłatnie nową Kartę programu.

6. Polityka prywatności

Uczestnictwo w Programie TchiboCard wiąże się z przetwarzaniem przez Tchibo danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu) oraz danych dotyczących zakupów i zamówień (np. kupionych produktów, ilości artykułów, ceny, miejsca, czasu i daty zakupu). Administratorem danych osobowych przekazanych podczas rejestracji do Programu TchiboCard jest Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5. W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@tchibo.pl. Wyżej wymienione dane, a także wszelkie dane dotyczące korzystania z konta online są przetwarzane w celu organizacji i realizacji Programu TchiboCard. Tchibo, w ramach Programu TchiboCard może, o ile zostaną wyrażone odpowiednie zgody przesyłać drogą elektroniczną (tj. w formie Newslettera, e-mail, SMS lub MMS) informacje handlowe dotyczące produktów, usług i aktualnych ofert Spółki oraz przetwarzać dane w celu niezbędnym do profilowania tj. do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych dla stworzenia i dostarczenia spersonalizowanej oferty marketingowej. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych można również znaleźć na stronie www.tchibo.pl. Zgody można cofnąć w dowolnym momencie, wysyłając krótką wiadomość do Tchibo na adres tchibocard@tchibo.pl. Nie jest to związane z żadnymi dodatkowymi kosztami. Podanie danych osobowych oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Programu TchiboCard są dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Programie TchiboCard.

7. Rezygnacja z Programu TchiboCard i zmiana regulaminu

7.1. Uczestnik przystępuje do Programu TchiboCard dobrowolnie, na czas nieoznaczony i może zrezygnować z uczestnictwa w Programie TchiboCard w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez konieczności zachowania jakichkolwiek wymogów co do formy, zwracając się w tej sprawie do Tchibo przy użyciu jednego ze sposobów kontaktu określonych w pkt 5.1.

7.2. Tchibo może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie TchiboCard z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni. Tchibo zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu TchiboCard Uczestników, którzy nie zbierali ani nie wykorzystywali Ziaren przez ponad 36 miesięcy.

7.3. Z chwilą rezygnacji z uczestnictwa w Programie TchiboCard lub upływu okresu wypowiedzenia Uczestnik traci zebrane Ziarna i pozostałe korzyści.

7.4. W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę niniejszego regulaminu, takich jak zmiany w prawie lub zmiany sytuacji rynkowej Tchibo może dokonać zmiany niniejszego regulaminu informując o tym Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana niniejszego regulaminu w stosunku do danego Uczestnika wchodzi w życie, jeśli Uczestnik nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie TchiboCard po otrzymaniu informacji o zmianie.

8. Postanowienia różne

8.1. W przypadku korzystania z Internetowego konta programu lub kontaktu z Tchibo przy pomocy poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, zakazuje się dostarczania przez Uczestnika treści bezprawnych.

8.2. Program TchiboCard nie stanowi usługi płatniczej w rozumieniu przepisów o usługach płatniczych.

8.3. Warunki sprzedaży prowadzonej w Sklepach Tchibo i w Sklepie Internetowym, w tym warunki dostarczania produktów, zapłaty ceny, możliwych zwrotów itp. są uregulowane odrębnie.

8.4. Dla niniejszego regulaminu właściwe jest prawo polskie.