Polityka prywatności i plików cookie

Wstęp

Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu wyjaśnić i uregulować zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.tchibo.pl, korzystających z tej witryny i dokonujących zakupów w Sklepie Tchibo.pl prowadzonym przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. Doceniamy Państwa zaufanie i niezwykle starannie i z zachowaniem najwyższych standardów chronimy Państwa dane przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa zamówienie, dane osobowe i informacje o płatnościach chronione są przez techniczne systemy bezpieczeństwa i dodatkowe procesy uprawniające. Dotyczy to zarówno transferu danych, jak i ich zapisywania na naszych serwerach.

Administratorem danych pobieranych od Państwa jest Tchibo Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000019739, która może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Tchibo GmbH z siedzibą w Hamburgu, Überseering 18, 22297 Hamburg, Niemcy, zarejestrowanej w Sądzie okręgowym w Hamburgu pod numerem HRB 43618.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.


do góry

1. Podstawa prawna przetwarzania danych

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu
1.1. rejestracji konta w serwisie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych, Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści warunków korzystania z serwisu,
1.2. realizacji zamówień produktu/usługi, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Użytkownika. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści warunków korzystanie z serwisu,
1.3. dokonania rozliczeń wynikających z umowy z klientem jest art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
1.4. niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora w tym prowadzenia działań marketingowych i kampanii reklamowych produktów lub usług Administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną na podstawie odrębnej wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych udzielana przez formularze umieszczone na stronie serwisu,
2. Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania z Serwisu (w tym narzędzi użytych do korzystania z Serwisu) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu i oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
3. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi na temat sposobu korzystania przez tego Użytkownika z Serwisu. Administrator informuje, że ze względów technicznych czasami może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji tak połączone dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu i oraz w celu tworzenia statystyk na wew. potrzeby Administratora.
4. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.
5. Dane przetwarzane dla celów Rejestracji w serwisie będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta serwisowego (czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).
6. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.
7. Dane przetwarzane w celach marketingowych Spółki drogą elektroniczną lub telefoniczną będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
8. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
9. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
10. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.


do góry

2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Seriwsie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
2.1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
2.2. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);
2.3. adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
2.4. prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);
2.5. w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);
w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).withdraw cookie allowance here 3. Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
- w procesie rejestracji w Serwisie: adres e-mail, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu.
- w trakcie dokonywania zakupów produktów lub usług dostępnych w Serwisie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Użytkownika.
4. Użytkownik może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator nie będzie w stanie wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Serwisu.
5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
5.1. zakładanie konta Użytkownika w Serwisie
5.2. składanie zamówień,
5.3. zawarcie i realizacja Umowy,
5.4. rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,
5.5. bieżący kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi Umowami,
5.6. realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika
5.7. realizacji działań marketingowych produktów i usług partnera Administratora (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika
5.8. budowanie i realizacja rankingów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia
5.9. realizacja konkursów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia
5.10. przygotowanie i realizacja konferencji i szkoleń przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia
6. Dane osobowe na tej stronie pobierane są tylko w technicznie koniecznym zakresie. W żadnym wypadku pobrane dane nie są sprzedawane ani przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane w niniejszym dokumencie.
Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:


• pracownicy i współpracownicy Administratora,
• podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
• w przypadku Użytkownika, który korzysta w serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Użytkownikiem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,
• firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich archiwizacji, niszczenia, przechowywania, dostarczania, realizacji usług handlowych dla utrzymania relacji z Użytkownikami w imieniu Administratora lub partnerów handlowych Administratora.

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika drogą elektroniczną.

Przy składaniu zamówień na produkty lub usługi dostępne w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres i numer telefonu, (w przypadku zamówień wysyłkowych), adres e-mail, dane dotyczące metody i szczegóły płatności, dane o zamówionych produktach/usługach w celu realizacji Umowy. Dane osobowe Użytkownika wymienione powyżej będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Użytkownika (np. przyjmowanie zamówień). Użytkownik może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie przyjąć zamówienia lub wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Serwisu.

Pobieramy dane osobowe w ramach procesów zamówień, rejestracji dostępu do konta osobistego, abonamentu Newslettera bądź innego rodzaju informacji handlowej Tchibo. Ponadto zapisujemy dalsze dane nieosobowe, aby nieustannie ulepszać naszą ofertę. W naszych plikach Server Log Files zapisujemy informacje, które Państwa przeglądarka z przyczyn technicznych automatycznie nam przekazuje. Są to następujące informacje:

• Typ/wersja przeglądarki
• Stosowany system operacyjny
• URL (wcześniej odwiedzona strona)
• Nazwa hosta komputera (adres IP)
• Godzina zapytania serwera

Spersonalizowany zapis wyżej wskazanych danych nie następuje. Nie ma miejsca połączenie tych danych z innymi źródłami danych, w tym Państwa danymi osobowymi. Po odwiedzeniu naszej strony Państwa adres IP zostaje niezwłocznie wykasowany.

Dla prawidłowego działania funkcji wyszukiwania sklepów w Państwa okolicy, strona mobilna będzie pobierać z Państwa urządzenia informacje o jego bieżącej lokalizacji. Dane te nie będą w żaden sposób przechowywane przez Tchibo. Zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na ustalenie bieżącej lokalizacji, zanim funkcja ta zostanie uruchomiona.

W aplikacji Tchibo możesz spersonalizować swój profil wstawiając zdjęcie z prywatnej galerii. W tym celu aplikacja potrzebuje dostępu do galerii. Zdjęcie zostanie wykorzystane i zapisane w aplikacji wyłącznie celem personalizacji wyglądu Twojego profilu. Zdjęcie nie zostanie wykorzystane do innych celów ani przekazane osobom trzecim. W każdej chwili masz możliwość zmiany lub usunięcia wybranego zdjęcia przy użyciu narzędzi aplikacji.

O ile na naszej stronie istnieje możliwość samodzielnego określenia zakresu podawanych danych osobowych, prosimy o sprawdzenie, które z nich chcecie nam Państwo ujawnić. Dane w polach oznaczonych jako pola obowiązkowe są dla nas niezbędne do przetworzenia danego zapytania albo realizacji Państwa zamówienia. Podanie pozostałych danych, w szczególności – przetwarzanych dla celów marketingowych towarów i usług oraz przekazywania informacji handlowych Tchibo, jest dobrowolne i wykorzystywane do optymalizacji naszej oferty, w tym – serwisowej, i ewentualnie do celów statystycznych.

W ramach procesu zamówienia przeprowadzamy regularną ocenę jakości poprzez m.in. uwzględnienie danych osobowych przy zastosowaniu naukowo uznawanych procesów matematycznych.

Niektóre dane osobowe przetwarzane przez Tchibo w związku z korzystaniem z funkcjonalności serwisu internetowego www.tchibo.pl, w szczególności dane osobowe związane z rejestracją na stronie i dokonywaniem zakupów w sklepie on-line Tchibo, czy dane osobowe związane z rejestracją i korzystaniem z programu lojalnościowego TchiboCard, takie jak: płeć, wiek, wartość zakupów, fakt posiadania karty TchiboCard, częstotliwość zakupów, rodzaj zakupów i tym podobne, mogą być wykorzystywane, w tym zestawiane z innymi informacjami niebędącymi danymi osobowymi, w celu doprecyzowania preferencji określonych osób i przygotowania profilu klienta bądź potencjalnego klienta (tworzenia profili osobowościowych). Wobec wykorzystania informacji, które dla Tchibo stanowią dane osobowe, w celach profilowania, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu.


do góry

3. Newsletter i inne informacje handlowe Tchibo

Dzięki naszemu Newsletterowi oraz innego rodzaju informacjom handlowym Tchibo poprzez e-mail mają Państwo regularny dostęp do aktualnych ofert Tchibo Warszawa Sp. z o. o. i innych spółek z grupy Tchibo, a także innego rodzaju informacji handlowej dotyczącej spółek z grupy Tchibo.

Nasz Newsletter oraz innego rodzaju informację handlową Tchibo otrzymają Państwo po wyrażeniu zgody na ich przysłanie na podany przez siebie adres e-mail. Przekazanie adresu e-mail oraz potwierdzenie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przez kliknięcie w link, który otrzymają Państwo na podany przez siebie adres e-mail, oznacza wyrażenie zgody:

  • na przesyłanie informacji handlowej Tchibo, w tym Newslettera od Tchibo Warszawa Sp. z o.o.;
  • na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanego adresu e-mail przez Tchibo Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celach związanych z wysyłką Newslettera Tchibo i informacji handlowej.


Oczywiście w każdym czasie mają Państwo możliwość dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także rezygnacji z przechowywania Państwa adresu e-mail w celu wysyłki Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej Tchibo na pocztę e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. W celu rezygnacji z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej Tchibo przesyłanej na podany adres e-mail prosimy o skorzystanie z odnośnika znajdującego się na końcu każdego Newslettera. Zarejestrowani użytkownicy mogą złożyć rezygnację z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej Tchibo w „Twoje Konto” na www.tchibo.pl.

Dzięki funkcjonalności naszego Newslettera możemy automatycznie śledzić, jakie zawartości naszego Newslettera są dla naszych klientów szczególnie interesujące (patrz również rozdziały „Cookies” oraz „Zastosowanie pikseli liczbowych”). Wyniki pseudonimowej analizy stosujemy wyłącznie do celów polepszenia oferty. Dokładne przyporządkowanie wyników do osoby nie ma miejsca. Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu odnośnie do analizowania Państwa danych w celu polepszenia oferty, wysyłając krótką informację na poniższy adres.


do góry

4. Prawa Użytkowników

1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
1.1. - dostępu do danych,
1.2. - sprostowania danych,
1.3. - usunięcia danych,
1.4. - ograniczenia przetwarzania danych,
1.5. - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
1.6. - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: service@tchibo.pl
3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania wniosku e-mail na adres: service@tchibo.pl
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@isecure.com


do góry

5. Kontakt z Administratorem i Inspektorem Danych Osobowych

1. Użytkownik W każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności.
2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, adres korespondencyjny ul. Narbutta 22/23, 02-541 Warszawa lub e-mail: iod@tchibo.pl
3. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanych danych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
4. Gdy Użytkownik kontaktuje się w celu dokonania danych czynności, Administrator może ponownie zwrócić się do Użytkownika o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Użytkownika, i na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.
5. Przekaz danych W ramach oceny jakości w razie potrzeby następuje zapytanie o Państwa dane u naszego partnera Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.


do góry

6. Zabezpieczenia

a) Nasze standardy techniczne Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez, przykładowo, banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznacie Państwo przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.

b) Bezpieczeństwo obrotu płatniczego Tchibo.pl oferuje możliwość płatności przelewem na rachunek bankowy, gotówką przy odbiorze towaru (za pobraniem) albo kartą kredytową. Wszystkie rodzaje płatności są szeroko chronione poprzez wyżej wymienione standardy bezpieczeństwa.

W przypadku płatności kartą kredytową zainstalowaliśmy dodatkowe zabezpieczenie: gwarantowane jest ono poprzez wpisywanie numeru karty kredytowej w procesie zamawiania w miejscu „Sposób płatności”. Trzycyfrowy numer identyfikacji karty znajdziecie Państwo na odwrocie swojej karty kredytowej.

Ponadto spełniamy oczywiście wymogi Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
2.1. szyfrowanie danych osobowych,
2.2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
2.3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego, regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania


do góry

7. Polityka Cookies

W poniższej Polityce Cookies Tchibo Warszawa Sp. z o.o. („Polityka Cookies”) opisujemy rodzaje plików cookie stosowane w naszym sklepie internetowym tchibo.pl, jak również wyjaśniamy, do czego pliki te służą. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że bez umieszczania niektórych plików cookie w Państwa urządzeniu nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności naszego sklepu internetowego tchibo.pl.
Informujemy również o tym, że podobnie jak praktycznie wszystkie serwisy internetowe, umożliwiamy osobom trzecim zamieszczanie i uzyskiwanie dostępu do cookies. Jednakże mogą Państwo uniknąć wszystkich lub niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki lub zgłoszenie rezygnacji bezpośrednio do odpowiedniego podmiotu zewnętrznego, co omawiamy szczegółowo poniżej.


Jeżeli kontynuują Państwo korzystanie ze sklepu internetowego tchibo.pl bez zmiany ustawień, rozumiemy, że akceptujecie zamieszczanie i korzystanie z cookies opisane w niniejszej Polityce Cookies.


Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby.


Niniejsza Polityka Cookies składa się z następujących części:Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Państwa przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wyśle pewne informacje do przeglądarki.
Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim zarządca witryny internetowej może na przykład określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził.
Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie stosowane są w celu poprawy działania witryny internetowej oraz uczynienia jej bardziej atrakcyjną dla użytkownika, choć mogą być również używane w celach reklamowych (co wyjaśniamy poniżej).
Bardziej szczegółowe wyjaśnienie dotyczące tego, czym są pliki cookie i w jaki sposób działają, można znaleźć na stronie All About Cookies (w języku angielskim) oraz Ciasteczko (Wikipedia).


Własne i zewnętrzne pliki cookie
Własne pliki cookie (pliki cookie Tchibo Warszawa Sp. z o.o.) będą zamieszczane za pośrednictwem sklepu internetowego tchibo.pl w Państwa urządzeniu przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o.
Nasz sklep internetowy tchibo.pl może wysyłać do Państwa pliki cookie na kilka sposobów oraz w różnorodnych celach, które obejmują:

  • umożliwienie i usprawnienie podstawowego działania sklepu internetowego tchibo.pl na różnych stronach i podczas wielu sesji przeglądarek,
  • uproszczenie korzystania ze sklepu internetowego tchibo.pl,
  • monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności sklepu internetowego tchibo.pl,
  • przesyłanie reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań i potrzeb.

Zewnętrzne pliki cookie (pliki cookie osób trzecich) są zamieszczane w Państwa urządzeniu przez osoby trzecie niezależnie od Tchibo Warszawa Sp. z o.o. W zakresie dotyczącym zewnętrznych plików cookies rola Tchibo Warszawa Sp. z o.o ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku. To osoby trzecie korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookie.
Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot zewnętrzny zgodnie ze swoją polityką prywatności lub polityką cookies. Dzięki zewnętrznym plikom cookie m.in. reklamy wyświetlane Państwu w innych serwisach będą bardziej odpowiadały Państwa zainteresowaniom poprzez dostosowywanie ich do preferencji użytkownika (na przykład według rodzajów transakcji zawartych przez Państwa w sklepie internetowych tchibo.pl).


Tymczasowe i trwałe pliki cookie
Nasz sklep internetowy tchibo.pl może umieścić w Państwa urządzeniu zarówno pliki cookie tymczasowe (session cookies), jak i trwałe (persistent cookies).

Pliki cookie tymczasowe są aktywne zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki. Po skończeniu sesji przeglądarki plik cookie wygasa. Typowym przykładem cookie tymczasowego jest plik cookie umieszczany przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. w Państwa urządzeniu w momencie zalogowania do sklepu internetowego tchibo.pl. Bez tymczasowego pliku cookie zapamiętującego, danych ze strony logowania, nasz sklep internetowy tchibo.pl nie byłby w stanie „zapamiętać” zalogowania w momencie przechodzenia do dalszych podstron sklepu.

Pliki cookie trwałe, jak sama nazwa wskazuje, są stałe i utrzymują się po zamknięciu przeglądarki internetowej. Pozwala to na szybszy i często wygodniejszy dostęp do naszego sklepu internetowego tchibo.pl.


Kontrola stosowania przez nas plików cookie
Naszym zamiarem jest, aby korzystanie przez nas z plików cookie i innych technologii było jak najbardziej przejrzyste. Jak wskazaliśmy powyżej, nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego tchibo.pl bez własnych plików cookie Tchibo Warszawa Sp. z o.o..

W każdej chwili macie Państwo możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na:

  • akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookie,
  • akceptacji wyłącznie wybranych plików cookie,
  • akceptacji wyłącznie własnych plików cookie (zewnętrzne pliki cookie nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny),
  • odmowie akceptacji wszystkich plików cookie.

Poniżej zamieszczamy odesłania do omówienia sposobu ustalenia zasad korzystania z cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox - informacje o cookies
Internet Explorer - informacje o cookies
Chrome - informacje o cookies
Bing - informacje o cookies
Safari - informacje o cookies


Postanowienia końcowe
Niniejsza Polityka Cookies może w przyszłości ulec zmianie poprzez opublikowanie nowej wersji w sklepie internetowych tchibo.pl. W takim przypadku po skorzystaniu ze sklepu internetowego tchibo.pl ponownie zostanie Państwu wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania cookies za pośrednictwem sklepu internetowego tchibo.pl.

do góry

8. Zastosowanie pikseli liczbowych

Informacje o aktywności naszej oferty online są dla nas bardzo ważne oraz pomagają nam w optymalizacji naszej strony internetowej. Z tego powodu na naszych stronach stosujemy piksele liczbowe (małe grafiki). Jeżeli jedna ze stron zostanie otwarta, to ładuje się i rejestruje piksel liczbowy z serwera w internecie. W ten sposób możemy uzyskać informacje, jakie strony internetowe, jak często, w jakim regionie odwiedzane są przez naszych klientów oraz jakie akcje można przeprowadzić. Państwa adres IP pobierany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tak by nie było możliwości zidentyfikowania danego połączenia. Odwiedzający pozostaje anonimowy.


do góry

9. Zastosowanie Social Pluginów

Tak zwane „Social Pluginy” to technologia umożliwiająca Państwu jako użytkownikowi ujawnianie pewnych zawartości o bezpośrednim połączeniu uczestników sieci społecznościowych. W naszym Newsletterze oferujemy Państwu szczególny serwis - funkcję SWYN (Share With Your Network) od firmy optivo® broadmail w połączeniu z Facebook Inc.(Fa. Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

Funkcja ta umożliwia Państwu połączenie z facebook.com, oraz umieszczenie na Państwa profilu jako załącznik tematów ze świata pobranych z naszego Newslettera. Funkcja SWYN nie stosuje skryptu Java czy też iFrames, by móc uzyskać informacje przez facebook o Państwa identyfikacji, jak np. przycisk „Lubię to” na Facebooku. Z jednej strony po kliknięciu na przycisk SWYN na Facebooku funkcja SWYN przekierowuje do danych umieszczonych na Facebooku. Z drugiej strony w ten sposób oprócz informacji (obraz URL, teksty opisów, linki do Landingpage) przenoszony jest również zakodowany ID. Dzięki takiemu zakodowaniu Facebook w żaden sposób nie może zidentyfikować użytkownika. W celu uzyskania dostępu do pożądanych informacji po kliknięciu na przycisk SWYN na Facebooku należy się zalogować za pomocą danych dostępu. Można również dokonywać zmian w zawartości zanim zaakceptuje się wersję ostateczną. Dopiero wtedy załączane są informacje o Państwa profilu oraz ich udostępnienie dla osób trzecich.

W podobny sposób funkcjonują Pluginy oferowane w podglądzie produktów Sklepu internetowego Tchibo.pl: „przycisk dzielenia się” na Facebooku i „przycisk Tweet” na Twitterze (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Oba Pluginy służą do przeniesienia przez kliknięcie przez użytkownika adresu IP ostatnio wyświetlanej na przeglądarce użytkownika strony (Facebook / Twitter) na rzecz oferenta. Ponadto przenoszone są również informacje o produkcie. Nie przenosimy danych osobowych, które podają Państwo na stronie www.tchibo.pl lub które zostały zapisane na Twitterze lub Facebooku.


do góry

10. Uprawnienia, zmiany oraz usuwanie danych osobowych

W każdej chwili możecie Państwo przeglądać, edytować lub usuwać własne dane w obszarze „Twoje Konto” podając adres e-mail i hasło. Jeżeli zapomnieliście hasła, prosimy o kontakt z serwisem: w zakładce „Twoje Konto” na stronie logowania znajduje się zwrot „Nie pamiętam hasła”. Zwrot ten przekierowuje Państwo do formularza, który należy wypełnić oraz wysłać po wpisaniu podanego przy rejestracji adresu e-mail. Wtedy na Państwa adres e-mail zostanie wysłane hasło zastępcze. Uwaga: Dla bezpieczeństwa nie należy podawać hasła osobom trzecim, należy zawsze wylogować się z konta osobistego po korzystaniu z witryny, a podczas procesu zamawiania należy korzystać z szyfrowania SSL, które zawsze oferujemy.


do góry

11. Prawo do informacji i sprzeciwu

Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Z tego powodu w godzinach naszej pracy odpowiemy na każde pytanie w kwestii przetwarzania Państwa danych osobowych. Macie Państwo prawo do uzyskania informacji o danych zapisanych u nas, ich pochodzeniu oraz odbiorcach, a także o celu, zakresie i sposobach przetwarzania. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje odnośnie do przechowywanych u nas danych, prosimy o kontakt z naszym działem ochrony danych (e-mail: service@tchibo.pl). Jesteśmy również zobowiązani do korygowania, zapisywania oraz usuwania danych na Państwa życzenie, o ile inne przepisy rangi ustawowej (np. ustawowy obowiązek przechowywania danych) nie stanowią inaczej.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub chcecie skorzystać z prawa sprzeciwu bądź zrezygnować z otrzymywania Newslettera wraz z innego rodzaju informacją handlową Tchibo, prosimy o kontakt.

Tchibo Warszawa Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
a także:
e-mail: service@tchibo.pl

Tel.: 801 080 016
Fax: 801 080 046


(z tel. stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne, z tel. komórkowych wg taryfy danego operatora)
Czynne: poniedziałek – niedziela w godz. 8:00 – 22:00

Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie strony Sklepu Tchibo.pl: Informacje prawne


do góry

12. Aktualizacja

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.tchibo.pl. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.
do góry