Ogólne warunki handlowe

I. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zakupiony Towar w Sklepie Tchibo.pl można zwrócić w ciągu 1 (jednego) miesiąca od jego otrzymania bez podania przyczyny na adres:

Tchibo Warszawa Sp. z o.o.
GLS Poland Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 10, Głuchowo
62-052 Komorniki
Polska

2. Koszty zwrotu takiego Towaru pokrywa Klient. Dalsze informacje o prawie odstąpienia od umowy znajdują się w dziale „Informacje prawne”.


do góry

II. KLIENCI I FAKTURY

1. Zakupu towaru może dokonać wyłącznie osoba fizyczna w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową swoją lub innego podmiotu. Na żądanie takiej osoby zostanie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawiona faktura VAT na osobę fizyczną. W przypadku żądania wystawienia faktury na przedsiębiorcę, którego dana osoba fizyczna reprezentuje, Tchibo Warszawa Sp. z o.o. będzie uprawniona do odmowy wystawienia faktury lub odstąpienia od umowy sprzedaży.

2. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl, jest wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


do góry

III. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

1. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od złożenia przez Klienta zamówienia; jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 4 (czterech) do 8 (ośmiu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

2. Jeżeli Tchibo Warszawa Sp. z o.o. nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i – w przypadku, gdyby uzyskał jakąkolwiek płatność za zamówiony Towar – zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, na zasadach określonych w dziale „Informacje prawne” w punkcie „Towar i jego cena”.

3. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

4. Dalsze informacje dotyczące sposobu realizacji dostaw znajdują się w dziale „Pomoc” pod hasłem „Dostawa oraz śledzenie wysyłki”.


do góry

IV. KOSZTY PRZESYŁKI

1. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie Tchibo.pl są uzależnione od wartości zamówionego Towaru i są uiszczane w formie zryczałtowanej w wysokości 12,50 zł (dwanaście złotych 50/100 groszy) przy zakupach o wartości poniżej 250zł brutto, 5,99zł (pięć złotych 99/100 groszy) przy zakupach o wartości powyżej 250zł brutto, z tym zastrzeżeniem, że zasady nabycia konkretnego Towaru (np. ze względu na jego gabaryty) nie stanowią inaczej. Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy; pozostałą część kosztów przejmuje na siebie Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

2. W przypadkach wyjątkowych, w których istnieje konieczność obciążenia Klienta wyższymi w stosunku do określonych w powyższym pkt IV.1 kosztami przesyłki Towaru, koszty takie będą odpowiednio przedstawiane Klientowi, nie później jednak niż podczas składania przez niego zamówienia.

3. Klient nie ponosi kosztów przesyłki Towaru, którego wartość zakupu przekracza 250zł brutto.

4. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.


do góry

V. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI TOWARU

Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar, pozostaje on własnością Tchibo Warszawa Sp. z o.o.


do góry

VI. ZASADY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

1.1. płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
1.2. płatność przelewem na rachunek bankowy;
1.3. karta kredytowa.

Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wykluczenia w konkretnym przypadku określonej formy płatności, w szczególności – ze względu na wysokość należności za zamówiony Towar, jednakże w żadnym przypadku nie może żądać uiszczenia płatności za Towar z góry (tj. przed otrzymaniem Towaru).

2. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

3. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:

3.1. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;
3.2. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności;
3.3. w przypadku płatności kartą kredytową, należność za Towar zostaje pobrana po przesłaniu Towaru.

4. W przypadku zwrotu Towaru na zasadach określonych w pkt V Informacji prawnych, podlegająca zwrotowi cena Towaru może zostać odpowiednio pomniejszona z powodu uszkodzenia Towaru w wyniku jego nieprawidłowego używania lub wadliwego opakowania, zgodnie z pkt V.4 Informacji prawnych. Z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego, w przypadku dokonania przez Klienta płatności z góry (przedpłaty), należą się od niej odsetki ustawowe od daty dokonania płatności z góry.

5. W przypadku zwłoki w płatności należności za Towar, Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za skierowanie do Klienta ponaglenia.

6. Dalsze informacje dotyczące zasad płatności za Towar znajdują się w dziale „Pomoc” pod hasłem „Sposób płatności”.


do góry

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu Tchibo.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności - Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych regulujących zasady sprzedaży konsumenckiej.

2. Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu Tchibo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Tchibo.pl; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.tchibo.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Tchibo.pl, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


do góry