Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności i plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu cookie w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Schließen
mood_terms_conditions
I. Podstawowe dane

1. Sklep internetowy Tchibo, działający pod adresem www.tchibo.pl (zwany w dalszej części „Sklepem Tchibo.pl” bądź „Tchibo.pl”), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu internetu (zwane w dalszej części „Towarem/ami”), prowadzony jest przez spółkę Tchibo Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000019739, NIP 521-012-40-30, kapitał zakładowy w wysokości 51.231.000,00 PLN, (zwaną w dalszej części „Tchibo Warszawa Sp. z o.o. ”). Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe określają zasady korzystania ze sklepu Tchibo.pl, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Tchibo.pl, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży za Towar, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl dopuszczalne jest złożenie zamówienia na Towar znajdujący się w ofercie Sklepu Tchibo.pl z opcją dostawy do wybranego przez Klienta miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również złożenie zamówienia na Towar znajdujący się w ofercie Sklepu Tchibo.pl z opcją dostawy i osobistego odbioru Towaru przez Klienta w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. Lista sklepów stacjonarnych Tchibo Warszawa Sp. z o.o. umieszczona jest na Tchibo.pl/filiafinder (zwanych w dalszej części „Sklepami Stacjonarnymi”.

3. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl z opcją dostawy do miejsca wybranego przez Klienta innego niż Sklep Stacjonarny zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zamówienia Klienta. Do takiej sprzedaży stosuje się postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

4. Składając zamówienie na Towar z opcją dostawy i osobistego odbioru Towaru przez Klienta w sklepie Stacjonarnym, Klient dokonuje rezerwacji Towaru w Sklepie Stacjonarnym. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl z opcją dostawy i osobistego odbioru w Sklepie Stacjonarnym zostaje zawarta z chwilą odbioru Towaru i zapłaty przez Klienta za Towar w Sklepie Stacjonarnym. Do takiej sprzedaży stosuje się postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych z uwzględnieniem postanowień regulaminu Sklepu Stacjonarnego. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami regulaminu Sklepu Stacjonarnego a postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Klientowi, który dokonał zakupu Towaru w Sklepie Stacjonarnym składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl nie może przysługiwać mniej uprawnień niż Klientowi, który dokonał zakupu w Sklepie Tchibo.pl z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych. W szczególności Klientowi, który dokonał zakupu Towaru w sklepie Stacjonarnym przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Stacjonarnym.

5. Informacje na temat Towarów oraz ich ceny Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Tchibo.pl. Prezentowane na stronie internetowej www.tchibo.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu Tchibo.pl.

6. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Tchibo.pl jest Tchibo Warszawa Sp. z o.o., z którą można kontaktować się za pośrednictwem telefonu: 801 080 016, faksu: 801 080 046, poczty elektronicznej (adres e-mail): service@tchibo.pl bądź formularza kontaktowego na stronie Tchibo.pl/kontakt, od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00-22.00 (z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora).

7. Wykonawcą strony internetowej Sklepu Tchibo.pl jest hmmh multimediahaus AG z siedzibą w Bremen, Am Weser-Terminal 1, 28217 Bremen, Niemcy; podmiotem świadczącym usługi hostingowe jest Easynet GmbH z siedzibą w Hamburgu, Harburger Schlossstrasse 1, 21079 Hamburg, Niemcy.

8. Klientem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl zgodnie z pkt I.3, jak również składającym zamówienie Towaru za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl zgodnie z pkt I.4 może być wyłącznie konsument, tj. osoba fizyczna, dokonująca nabycia Towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby trzeciej.

9. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl zgodnie z pkt I.3, jak również stronami umowy sprzedaży zawieranej zgodnie z pkt I.4 są:

9.1. Klient, o którym mowa w powyższym pkt I.8, oraz
9.2. Tchibo Warszawa Sp. z o.o., chyba że przed złożeniem zamówienia zastrzeżono inaczej i wskazano dane innego przedsiębiorcy. Wskazanie jako strony umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl podmiotu innego niż Tchibo Warszawa Sp. z o.o. oznacza, że podmiot ten zobowiązany jest do stosowania zasad określonych na stronie Sklepu Tchibo.pl, w miejsce Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

10. Miejscem realizacji dostaw Towarów jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

11. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy Tchibo Warszawa Sp. z o.o. W przypadku niedostępności Towarów, Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Tchibo.pl przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu Tchibo.pl nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient zostanie powiadomiony mailem o niemożności zrealizowania zamówienia, zgodnie z pkt II.3.

12. Do korzystania ze Sklepu Tchibo.pl w tym przeglądania asortymentu Sklepu Tchibo.pl oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest:
1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

13. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Klienta na stronie www.tchibo.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady etykiety.

14. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www.tchibo.pl, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres service@tchibo.pl

15. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

16. Korzystanie ze strony www.tchibo.pl oraz rejestracja na stronie www.tchibo.pl jest nieodpłatne. 

17. Przeglądanie asortymentu Sklepu Tchibo.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Tchibo.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się albo przez podanie danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

18. W celu rejestracji w Sklepie Tchibo.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Tchibo.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

19. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Tchibo.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Tchibo.pl na adres service@tchibo.pl.

II. Towar i jego cena

1. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów, w tym ich ceny na stronie internetowej Sklepu Tchibo.pl. przy opisie danego Towaru.

2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

3. W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania), Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Tchibo.pl przy opisie danego Towaru; w przypadku jednakże, gdyby Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zamieściła stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miała możliwości realizacji takiego zamówienia, Tchibo Warszawa Sp. z o.o. będzie uprawniona do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej zgodnie z pkt I.3 w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta ceną za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Natomiast w przypadku zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl zgodnie z pkt I.4 Tchibo Warszawa Sp. z o.o. poinformuje Klienta o niemożności realizacji zamówienia.

4. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Tchibo.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Tchibo.pl, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Tchibo.pl bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  

III. Zawarcie umowy

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu Tchibo.pl (www.tchibo.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia. Zasady składania zamówień zostały opisane dodatkowo w dziale „Pomoc” pod hasłem „Zamówienia online w Tchibo.pl”. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:

1.1. wyboru zamawianych Towarów;
1.2. oznaczenia adresu dostawy;
1.3. wyboru formy płatności.

Przed wysłaniem zamówienia na etapie 5 jego składania, oznaczonym jako "Sprawdź i zamów", Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów).

2. Klient składa Tchibo Warszawa Sp. z o.o. wiążącą ofertę nabycia Towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu Tchibo.pl (www.tchibo.pl), tj. po zaakceptowaniu „Ogólnych warunków handlowych” (zwanych w dalszej części także „OWH”) oraz po potwierdzeniu, iż ofertę składa, jako konsument, poprzez kliknięcie na przycisk "Potwierdź zakup” - na etapie 5 składania zamówienia, oznaczonym jako "Sprawdź i zamów".

3. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl z opcją dostawy do miejsca wybranego przez Klienta innego niż Sklep Stacjonarny zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o., co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. złożonego zamówienia następuje z chwilą wyświetlenia na ekranie Klienta informacji „Potwierdzenie zamówienia”.

4. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl z opcją dostawy i osobistego odbioru w Sklepie Stacjonarnym Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zostaje zawarta z chwilą odbioru Towaru i zapłaty przez Klienta za Towar w Sklepie Stacjonarnym. W takim wypadku wyświetlenie na ekranie Klienta informacji „Potwierdzenie zamówienia” oznacza jedynie, iż Towar został zarezerwowany dla Klienta i Klient jest uprawniony do odbioru Towaru i zawarcia umowy sprzedaży Towaru w Sklepie stacjonarnym.

IV. Potwierdzenie i zapis tekstu umowy

1. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. na zasadach określonych w dziale „Ochrona danych osobowych”.

2. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia - zgodnie z pkt I.pkt 3 - umowy sprzedaży Towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące Tchibo Warszawa Sp. z o.o., adres pod który Klient może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail’owy. Treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia Klient może również wydrukować.

V. Termin i sposób dostawy

1. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar do miejsca wybranego przez Klienta w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zamówienia złożonego przez Klienta zgodnie z pkt III.3; względnie od momentu otrzymania przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry; jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 4 (czterech) do 8 (ośmiu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia względnie od momentu otrzymania przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry.

2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

3. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar do Sklepu Stacjonarnego wybranego przez Klienta w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zamówienia złożonego przez Klienta zgodnie z pkt III.4; jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 4 (czterech) do 8 (ośmiu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Klient zostanie zawiadomiony na wskazany adres e-mailowy bądź numer telefonu komórkowego o możliwości odbioru zarezerwowanego Towaru i zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie stacjonarnym. W przypadku, gdy Klient w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie odbierze zarezerwowanego Towaru ze Sklepu Stacjonarnego, rezerwacja Towaru na rzecz Klienta wygasa.

VI. Koszty przesyłki

1. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie Tchibo.pl są uzależnione od wartości zamówionego Towaru i są uiszczane w formie zryczałtowanej w wysokości 12,50 zł (dwanaście złotych 50/100 groszy) przy zakupach o wartości poniżej 150zł brutto. Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy; pozostałą część kosztów przejmuje na siebie Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

2. Klient nie ponosi kosztów przesyłki Towaru, którego wartość zakupu przekracza 150zł brutto, jak również Klient nie ponosi kosztów przesyłki Towaru w przypadku wyboru przez Klienta jako miejsca dostawy Sklepu Stacjonarnego.

3. W przypadkach wyjątkowych, w których istnieje konieczność obciążenia Klienta odmiennie niż zastrzeżono w pkt VI.1 oraz pkt VI.2 kosztami przesyłki Towaru, koszty takie będą odpowiednio przedstawiane Klientowi, nie później jednak niż przed złożeniem przez niego zamówienia.

4. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

VII. Zastrzeżenie własności towaru

Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

VIII. Zasady płatności za towar

1. Z zastrzeżeniem pkt VIII.1a poniżej, Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

1.1. płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
1.2. płatność przelewem na rachunek bankowy;
1.3. karta płatnicza.
1.4 płatność poprzez serwis PayPal.

Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wykluczenia w konkretnym przypadku określonej formy płatności, w szczególności ze względu na wysokość należności za zamówiony Towar, jednakże w żadnym przypadku nie może żądać uiszczenia płatności za Towar z góry (tj. przed otrzymaniem Towaru).

1a. W przypadku gdy Klient jako miejsce dostawy Towaru wybrał Sklep Stacjonarny, Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

1a.1. płatność gotówką w wybranym Sklepie Stacjonarnym przy odbiorze Towaru;
1a.2. płatność kartą płatniczą w wybranym Sklepie Stacjonarnym przy odbiorze Towaru;

2. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

3. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:

3.1. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru względnie podczas odbioru Towaru ze Sklepu Stacjonarnego;
3.2. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności;
3.3. w przypadku płatności kartą płatniczą, należność za Towar zostaje pobrana w momencie wysyłki przesyłki z Towarem do Klienta względnie podczas odbioru Towaru ze Sklepu stacjonarnego.

IX. Faktury

1. Faktury dokumentujące sprzedaż Towaru na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl z opcją dostawy do miejsca innego niż Sklep Stacjonarny będą przesyłane przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. do Klienta w formie papierowej z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej.

2. Ewentualne faktury korygujące do faktur, o których mowa w pkt IX.1 będą przesyłane przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Klient akceptując niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wyraża zgodę na otrzymywanie faktur korygujących w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w zamówieniu adres poczty elektronicznej. W szczególnych przypadkach faktury korygujące będą przesyłane przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. w formie papierowej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres.

3. W przypadku zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl z opcją dostawy do miejsca innego niż Sklep Stacjonarny przez przedsiębiorcę lub żądania wystawienia faktury na przedsiębiorcę lub wystawienia noty korygującej przez przedsiębiorcę Tchibo Warszawa Sp. z o.o. będzie uprawniona:

3.1 do odmowy wystawienia faktury na przedsiębiorcę lub odstąpienia od umowy sprzedaży;
3.2 do odmowy akceptacji noty korygującej wystawionej przez przedsiębiorcę lub odstąpienia od umowy sprzedaży, przy czym brak wyraźnej akceptacji noty korygującej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. w formie pisemnej lub elektronicznej uznaje się za odmowę akceptacji noty korygującej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje Tchibo Warszawa Sp. z o.o. w terminie 1 roku od dnia ustalenia, iż umowa sprzedaży została zawarta z przedsiębiorcą, względnie w terminie 1 roku od dnia otrzymania żądania wystawienia faktury na przedsiębiorcę lub w terminie 1 roku od dnia otrzymania noty korygującej.

5. W przypadku odstąpienia przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. od umowy sprzedaży Klient zwróci Tchibo Warszawa Sp. z o.o. Towar w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od dnia odstąpienia przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. od umowy sprzedaży, a w takim przypadku Tchibo Warszawa zwróci Klientowi cenę za zwrócony w stanie niepogorszonym Towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. W przypadku, gdy Klient nie zwróci Towaru w stanie niepogorszonym w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Tchibo Warszawa Sp. z o.o. będzie uprawniona do zatrzymania ceny, jako odszkodowania wynikającego z niewykonania przez Klienta obowiązku zwrotu Towaru, chyba, że Klient nie ponosi winy.

6. Faktury dokumentujące sprzedaż Towaru na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl z opcją dostawy do Sklepu Stacjonarnego będą wystawiane przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. w formie papierowej w Sklepie Stacjonarnym podczas odbioru Towaru, o ile Klient zgłosi takie żądanie w Sklepie Stacjonarnym.

X. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl z opcją dostawy do miejsca innego niż Sklep Stacjonarny (tj. zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie Tchibo.pl i zwrócić Towar bez podania przyczyny) w ciągu 30 (trzydzieści) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Dopuszczalne jest również odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży Towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl z opcją dostawy do Sklepu Stacjonarnego (tj. Klient może zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie Stacjonarnym i zwrócić Towar bez podania przyczyny) w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia odbioru Towaru ze Sklepu Stacjonarnego.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient powinien w wyznaczonym w pkt X.1 terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru i przesłać je faksem na numer: 801 080 046 (opłata jak za połączenia lokalne);

albo

przesłać na e-mail: service@tchibo.pl

Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na adres: service@tchibo.pl, Tchibo Warszawa Sp. z o.o. prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.

Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt X.1 na wskazany powyżej adres, fax, e-mail.

3. Z zastrzeżeniem pkt X.3a poniżej, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient zobowiązany jest – poza przesłaniem oświadczenia o którym mowa w pkt X.2 - zwrócić Tchibo Warszawa Sp. z o.o. Towar na adres wskazany poniżej:

Tchibo Warszawa Sp. z o.o.
DPD Polska Sp. z o.o.
ul. Wodna 38, Dobra 
95 - 010 Stryków 

Tchibo Warszawa Sp. z o.o. dopuszcza także możliwość zwrotu Towaru (poza produktami wielkogabarytowymi) w dowolnym sklepie Tchibo na terenie Polski (z wyłączeniem outletów tj. Factory Ursus, Factory Kraków i Fashion House Piaseczno). W tym celu należy okazać fakturę dołączoną do przesyłki.

3a. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta, który jako miejsce dostawy Towaru wybrał Sklep Stacjonarny, Klient zobowiązany jest - poza przesłaniem oświadczenia, o którym mowa w pkt X.2 - zwrócić Tchibo Warszawa Sp. z o.o. Towar na adres Sklepu Stacjonarnego, wybranego przez Klienta w zamówieniu.

4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na odpowiedni wskazany powyżej w pkt X.3 lub pkt X.3a adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru). Przesyłki wielkogabarytowe (np. meble) nienadające się do wysyłki pocztowej, możemy odebrać bezpośrednio od Państwa. Prosimy o uzgodnienie terminu odbioru bezpośrednio pod numerem telefonu: 801 080 016 (z tel. stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne, z tel. komórkowych w. taryfy operatora).

5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

6. Z zastrzeżeniem pkt X.7 poniżej, Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zwrócić Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru, jeśli zostały przez Klienta zapłacone. W przypadku płatności kartą płatniczą Tchibo Warszawa Sp. z o.o. dokona zwrotu należności na konto karty płatniczej Klienta w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. Towaru. W przypadku płatności gotówką za pobraniem lub przelewem bankowym (przedpłata) zwrot należności nastąpi na konto klienta w Tchibo w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. Towaru, o czym Tchibo Warszawa Sp. z o.o. poinformuje Klienta drogą e-mailową. Jeśli zaś Klient chce otrzymać zwrot należności na konto bankowe, powinien w tym celu zadzwonić na Infolinię lub przesłać e-mail pod adres service@tchibo.pl. Zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. Towaru. 

7. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zastrzega sobie - w razie zwrotu takiego Towaru - możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.

9. O ile to możliwe, zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także w oryginalnym opakowaniu.

10. Dokumenty, pomocne dla dokonania zwrotu Towaru w trybie określonym w niniejszym punkcie, znajdują się w przesyłce Towaru.

11. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować do centrum serwisowego Tchibo Warszawa Sp. z o.o.:

e-mail’owo na adres: service@tchibo.pl


bądź dzwoniąc na Infolinię o numerze: 0801 080 016, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00 (z telefonu stacjonarnego opłata jak za połączenie lokalne, z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).

12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest (i) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, (ii) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (iii) rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

XI. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi (reklamacje)

1. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. jest zobowiązana sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:

3.1. Towar nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
3.2. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zapewniała;
3.3. Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

Towar sprzedany ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania lub uruchomienia Towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. lub osobę trzecią, za którą Tchibo Warszawa Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

4. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym w tej samej chwili.

5. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje:

e-mail’em na adres: service@tchibo.pl

z dopiskiem „Tchibo Warszawa sp. z o.o. sklep internetowy - centrum serwisowe”.

Klienci mogą także kierować pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc na Infolinię o numerze: 0801 080 016, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00 (z telefonu stacjonarnego opłata jak za połączenie lokalne, z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).

7. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:

7.1 żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;

albo

7.2 złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Tchibo Warszawa Sp. z o.o. może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. albo Tchibo Warszawa Sp. z o.o. nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;

8. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Klient zamiast zaproponowanego przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

10. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do Tchibo Warszawa Sp. z o.o. na podany poniżej adres na koszt Tchibo Warszawa Sp. z o.o. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji lub zwrotu reklamowanego Towaru Klient wypełnia załączony do Towaru dokument reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.

Towar powinien być zwrócony na adres otrzymany przez Klienta od pracowników linii Obsługi Klienta pod numerem 801 080 016.

13. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

14. O ile to możliwe, w przypadku gdy Towar składa się z kilku pojedynczych elementów, przed odesłaniem należy przywrócić go do stanu, w jakim został dostarczony, oraz włożyć - do oryginalnego opakowania, a także dołączyć całą dokumentację, w szczególności - gwarancyjną i serwisową.

15. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień opisanych w poniższym pkt XII, o ile ujawnione przez Klienta wady Towaru podlegają ochronie gwarancyjnej.

XII. Gwarancja

1. Z zastrzeżeniem, że dokument gwarancyjny został załączony bezpośrednio do Towaru i nie stanowi inaczej, Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zwana w dalszej części niniejszego punktu XII „Gwarantem”, gwarantuje sprawne działanie Towaru oznaczonego logo gwarancyjnym umieszczonym na opakowaniu Towaru zgodnie z jego cechami użytkowymi, sprzedanego przez Gwaranta na rzecz Klienta (w dalszej części zwanego „Reklamującym”) za pośrednictwem Sklepu Tchibo.pl zgodnie z pkt I.3 oraz pkt I.4 - w okresie gwarancji wskazanym w dokumencie gwarancyjnym załączonym do Towaru (okres gwarancji różni się w zależności od rodzaju Towaru). Ujawnione w tym czasie niesprawne działanie Towaru, niezawinione przez jego użytkownika, będzie usuwane bezpłatnie poprzez dokonanie naprawy przez serwis gwarancyjny, a gdy naprawa nie będzie możliwa, Tchibo Warszawa Sp. z o.o. wymieni wadliwy Towar na nowy. Towar zakupiony w inny sposób, niż opisany w zdaniu poprzedzającym, lub nieoznaczony stosownym logo gwarancyjnym na opakowaniu lub do którego nie został załączony dokument gwarancji, nie jest objęty ochroną gwarancyjną na podstawie niniejszego oświadczenia Gwaranta.

2. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jako uprawnienia gwarancyjnego jest dostarczenie przez Reklamującego Towaru wraz z kopią dowodu dostawy (zakupu) oraz kompletnie wypełnionego Protokołu Reklamacji dołączonego do przesyłki. Reklamujący powinien dostarczyć Towar do sklepu Gwaranta bądź innego miejsca, ustalonego z konsultantami Tchibo Warszawa Sp. z o.o. obsługującymi Infolinię 801 080 016. W razie braku zasadności reklamacji (Towar sprawny bądź jego wada nie jest objęta ochroną gwarancyjną) Gwarant poucza Reklamującego o czynnościach koniecznych do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania Towaru oraz – w zależności od oświadczenia Reklamującego zawartego w Protokole Reklamacji – zwraca Towar bez naprawy na adres Reklamującego bądź dokonuje oszacowania kosztów naprawy, pokrywając wynikłe z tego powodu – odpowiednio - koszty transportu bądź ekspertyzy technicznej.

4. W terminie do 14 (czternastu) dni roboczych Reklamujący zostanie powiadomiony o przyjęciu lub powodach odrzucenia reklamacji gwarancyjnej. Naprawa zostanie wykonana w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty dostarczenia Towaru do centrum serwisowego Gwaranta. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza terytorium Polski.

5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: sprawdzenie działania, konserwacja, wymiana baterii, itp.

6. Gwarancją nie są objęte:

6.1. mechaniczne uszkodzenia Towaru i wywołane nimi niesprawne jego działanie,
6.2. czyszczenie Towaru,
6.3. uszkodzenia i niesprawne działanie Towaru wynikłe z:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji,

- samowolnych (dokonywanych przez użytkownika, nie autoryzowany serwis lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub innych zmian konstrukcyjnych,

- użytkowania Towaru niesprawnego, powodującego powiększenie uszkodzeń,

6.4. Towar, z którego został usunięty numer seryjny umożliwiający jego identyfikację, o ile był na nim zamieszczony,

6.5. akcesoria (materiały eksploatacyjne) do Towaru, a także takie jego części, które ulegają zużyciu; takie części można zamówić telefonicznie pod numerem Infolinii podanym w poniższym pkt XII.8.

7. Ponowne reklamowanie Towaru uznanego po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej za sprawny, a zgłaszanego jako niesprawny z tego samego powodu co przy pierwszej reklamacji, daje Gwarantowi uprawnienie do obciążenia Reklamującego dodatkowymi kosztami ekspertyzy technicznej, a także kosztami przysłania lub transportu takiego Towaru z/do centrum serwisowego.

8. Naprawy Towaru (sprzętu) niepodlegającego ochronie gwarancyjnej można zlecić odpłatnie centrum serwisowemu Gwaranta (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

9. W celu uzyskania dodatkowych informacji o Towarze, zamówienia akcesoriów do Towaru lub uzyskania informacji o zakresie ochrony gwarancyjnej (w szczególności – warunkach serwisu gwarancyjnego), należy kontaktować się telefonicznie z Infolinią o numerze: 0801 080 016, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00 (z telefonu stacjonarnego opłata jak za połączenie lokalne, z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora), za pośrednictwem e-mail service@tchibo.pl

10. Postanowienia niniejszego punktu XII. Gwarancja stosuje się, o ile dokument gwarancyjny załączony do Towaru nie stanowi inaczej.

11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Reklamującego (Kupującego) wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu Tchibo.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu Tchibo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Tchibo Warszawa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Tchibo.pl; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.tchibo.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Tchibo.pl, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Tchibo Warszawa Sp. z o.o. będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu Klient powinien dostarczyć do instytucji przez siebie wybranej, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny).